Algemene Voorwaarden van Musicsession, gevestigd te Oene.
Versie geldig vanaf 1 jan 2015
1: Algemeen
2: Levering
3: Prijzen en betalingstermijn
4: Zichttermijn/herroepingrecht
5: Gegevensbeheer
6: Garantie
7: Aanbiedingen
8: Overeenkomst
9: Afbeeldingen en specificaties
10: Overmacht
11: Aansprakelijkheid en verzekering
12: Eigendomsvoorbehoud
13: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14: Overeenkomst en uitvoer
15: Vrijwaring
1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid: deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende verhuur door Musicsession met de huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde apparatuur en/of diensten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2 Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Musicsession. De AV zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Musicsession. Op uw verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling, opdracht tot dienstverlening, levering/plaatsing/bediening van geluids-, en lichtinstallaties, levering van D.J’s/presentatoren, (hierna te noemen: “levering”) geeft u te kennen dat u met de leverings-, en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Musicsession behoud zich het recht voor haar leverings-, en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Musicsession erkend.
1.4 Musicsession garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats op de in de overeenkomst gemelde datum (data) gedurende een vooraf vastgesteld tijdsbestek.
2.2 Niet nakomen afname door opdrachtgever(s):
Indien de opdrachtgever(s) de geplaatste opdracht wensen te annuleren, kan de overeenkomst maximaal twee weken voorafgaand aan de leveringsdatum kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd: tussen twee weken en een week voor de levering: helft van de overeengekomen verhuursom. Binnen een week voor de levering: gehele verhuursom. Indien onderhuur door Musicsession, in opdracht van de opdrachtgever(s) noodzakelijk en gewenst was, dient de opdrachtgever(s) de gehele onderhuur zoals overeengekomen in de overeenkomst van levering en na gunning van de opdracht na annuleren in zijn geheel te voldoen, ongeacht de annuleringstermijn voor aanvang van de opdracht.
2.3 Aan de leveringsplicht van Musicsession zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Musicsession geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen en betalingstermijn
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of, indien Musicsession in en na overleg met de opdrachtgever, gebruik heeft moeten maken van aanvullende leveranciers, die een hogere huursom dan vooraf overeengekomen, in rekening gebracht heeft.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. De genoemde prijzen in de overeenkomst zijn geldig tot en met de overeengekomen leveringsdatum.Daaronder begrepen zijn reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Musicsession kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.5 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 10 werkdagen na uitvoer van de opdracht onvoorwaardelijk en volledig te geschieden op de door Musicsession opgegeven bankrekening. Indien de opdrachtgever/afnemer in gebreken blijft, is Musicsession gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een (gerechts)deurwaarder, waarna de kosten in rekening gebracht zullen worden op de opdrachtgever/afnemer.
3.6 Indien de opdrachtgever(s) in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever(s). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Musicsession echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever(s) worden verhaald. De opdrachtgever(s) is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
3.7 Indien de opdrachtgever(s) in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever(s) van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever(s) is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever(s) een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever(s) in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.8 Musicsession heeft het recht de door opdrachtgever(s) gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Zichttermijn/herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Musicsession heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Musicsession. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Musicsession er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals levering van externe uitvoerders zoals technici en/of D.J’s van de door Musicsession aangeboden externe ondernemers/evenementenorganisaties/boekingsbureaus. Op laatst genoemde diensten, waarbij Musicsession slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde leveranciers van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling, opdracht tot evenementenverzorging of levering en bediening van apparatuur plaatst bij Musicsession, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Musicsession. Musicsession houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Musicsession respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Musicsession maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 Musicsession garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Musicsession komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Musicsession is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De opdrachtgever(s) is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Musicsession) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Musicsession. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Musicsession schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Musicsession gegrond worden bevonden, zal Musicsession naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Musicsession en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Musicsession) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Musicsession gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Musicsession voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Musicsession is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Musicsession in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Musicsession en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. De afnemer/opdrachtgever zal indien hij/zij gebruik wenst te maken van de aanbieding, binnen een week na ontvangst van de schriftelijke aanbieding, een exemplaar van de overeenkomst, na ondertekening retour sturen aan Musicsession.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper/opdrachtgever, behoudt Musicsession zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Musicsession slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Musicsession gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Musicsession kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Musicsession en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Musicsession op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Musicsession behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Musicsession gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Musicsession is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Musicsession evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Musicsession behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Musicsession gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Musicsession bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1 Musicsession is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Opdrachtgever/afnemer is verplicht zich te verzekeren tegen kosten welke ontstaan tijdens het evenement, indien calamiteiten zich voor zullen doen. Musicsession accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan goederen en personen die het desbetreffend evenement bezoeken.
11.3 Verzekering: De huurder verklaart, zich door ondertekening van de orderbevestiging bekend te zijn met het feit, dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
11.3.1 De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade, transportschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken zal door Musicsession op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door Musicsession worden meegedeeld.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Musicsession aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Musicsession zolang de afnemer de vorderingen van Musicsession uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Musicsession wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Musicsession geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Musicsession of een door Musicsession aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Musicsession haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Musicsession zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Musicsession
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Musicsession en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Musicsession er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
14. Overeenkomst en uitvoer
14.1 De opdrachtgever/afnemer dient zorg te dragen voor voldoende “schone” 230 volt groepen, en/of krachtstroomaansluiting.
14.1.1 Indien de opdrachtgever/afnemer niet in staat is voor beschikbaarstelling van de gevraagde 230 volt groepen, en/of krachtstroom, is Musicsession gerechtigd de opdracht geen doorgang te laten vinden. Betalingsverplichting van de overeengekomen huursom blijft onverminderd en binnen de gestelde betalingstermijn van kracht.
14.2 Buma/Stemra/Sena rechten:
Alle kosten met betrekking tot Buma, Stemra, Sena rechten, die voortvloeien uit het door de huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij tijdens live optredens, in openbare danwel besloten gelegenheden, evenals het vastleggen van die muziek op audiodragers waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Musicsession beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder die voorts Musicsession vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma, Stemra, Sena.
15. Vrijwaring
15.1 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
15.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Print deze pagina